REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

I. Definicje

 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 

1.  Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

 

2.  Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

3.  Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

 

4.  Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.imprezowy.pl

 

5.  Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.imprezowy.pl za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

 

6.  Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

 

7.  Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Joker Kamila Król ul. Poniatowskiego 25 05-870 Błonie a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

 

8.  Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

 

9.  Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

 

10.  Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

 

II. Postanowienia ogólne

 

1.  Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.imprezowy.pl

 

2.  Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3.  Sklep internetowy działający pod adresem www.imprezowy.pl prowadzony jest przez Joker Kamila Król, ul. Poniatowskiego 25, 05-870 Błonie, NIP: 524-254-61-36, REGON: 384940949, BDO: 000476641

 

4.  Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

 

-   zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;

 

-   warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;

 

-   zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach

Sklepu Internetowego.

 

5.  Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient, minimalnych wymagań technicznych i włączeniu w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript

 

6.  W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

 

7.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Joker Kamila Król zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

 

8.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.imprezowy.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

1.  Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest obowiązkowa do złożenia zamówienia po uprzednim zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji.

 

Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu

 

Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

 

Joker Kamila Król może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

 

-   podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,

-   dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,

 

-   dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Joker Kamila Król za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Joker Kamila Król lub Imprezowy.pl

 

2.  W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

 

3.  Klient zobowiązany jest w szczególności do:

 

-   korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

 

-   niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

 

-   korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

 

-   niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),

 

-   korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów

 

-   korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

 

IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 

1.  W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.imprezowy.pl i dokonać wyboru Towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

 

2.  Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

 

3.  W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.  Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.

 

5.  W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.

 

6.  Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Joker Kamila Król umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu Zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.

 

Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

 

7.  Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

 

8.  Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.imprezowy.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie danych zamówienia oraz Ogólnych Warunków (regulamin sprzedaży) następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wcześniejsze zamówienia mogą Państwo zobaczyć w ramach konta, po zalogowaniu.

 

V. Dostawa

 

1.  Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia. Wysyłka poza granice Polski tylko po otrzymaniu uprzedniej, pisemnej zgody od Joker Kamila Król

 

2.  Dostawa zamówionych Towarów realizowana jest za pośrednictwem:

  -   Firmy kurierskiej

 -   Paczkomatów

 - Odbiór osobisty możliwy jest po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej w wysokości 10 zł brutto

 

Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

 

3.  Termin przygotowania towaru do wysyłki wynosi 2 dni i liczy się od dnia uregulowania należności przez Klienta w przypadku przedpłaty lub 2 dni od złożenia Zamówienia w przypadku faktury z odroczonym terminem płatności.

 

4.  Uszkodzenia Towaru powstale podczas dostawy.

W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość nasz Sklep zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, uprzejmie prosimy o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i kontakt z nami wysyłając maila na adres sklep@imprezowy.pl Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. VIII Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla nas pomoc przy dochodzeniu naszych własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.

 

W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem: ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty Towaru przechodzi ze Sklepu internetowego na kupującego w momencie powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.

 

VI. Ceny i metody płatności

 

1.  Ceny Towarów podawane przy produktach na stronie są wyrażone w formie brutto do których przy zamówieniu zostanie doliczony należny podatek VAT.

 

2.  Klient ma możliwość uiszczenia kwoty przed wysyłką towaru w przypadku przedpłaty (płatność PayU) lub w momencie doręczenia przesyłki przez kuriera w przypadku przesyłki pobraniowej (gotówka)

 3. Ceny w sklepie stacjonarnym mogą różnić się od cen przedstawionych na platformie internetowej www.imprezowy.pl i wynika z faktu zapewnienia należytych warunków sprzedaży w sklepie stacjonarnym. 

 

VII. Prawo odstąpienia od umowy

 Jako konsumentowi przysługuje Ci prawo zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki. My jako "Sprzedawca" mamy obowiązek taki towar przyjąć oraz zwrócić koszty przesyłki poniesione wcześniej przez Ciebie, jeśli  wybrałeś najtańszy możliwy sposób dostarczenia towaru. Jeśli  wybrano inny sposób dostarczenia towaru niż najtańszy, to zwracamy koszty doręczenia zamówionego towaru – do wysokości odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w danej ofercie.

Koszt zwrotu towaru pokrywa w całości Konsument, aby zwrot został uwzględniony towar nie może być używany i/lib pozbawiony metki. Informację o zwrocie należy przesłać w formie mailowej na adres: jokerblonie@gmail.com

 

VIII. Reklamacje dotyczące Towarów

 

Dotyczy Klienta będącego Konsumentem:

 

Zobowiązani jesteśmy dostarczyć towar wolny od wad. Obowiązuje ustawowe prawo odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej (rękojmia za wady) w zakresie określonym w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] i kolejnych Kodeksu Cywilnego.

 

Reklamacje można składać:

 

-   na piśmie na adres: Joker Kamila Król, ul. Poniatowskiego 25 05-870 Błonie

 

-   za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: jokerblonie@gmail.com

 

W przypadku wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi – o ile uznamy to za niezbędne do rozpatrzenia reklamacji, zobowiązani są Państwo na nasz koszt dostarczyć wadliwy towar pod wskazany powyżej adres pocztowy. Jeżeli ze względu na rodzaj towaru lub sposób jego zamontowania, dostarczenie towaru byłoby nadmiernie utrudnione, zobowiązani są Państwo udostępnić go nam w miejscu, w którym się on znajduje. Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

 

Odpowiadamy z tytułu rękojmi jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru Państwu. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność z tytułu rękojmi wynosi jeden rok od momentu jej wydania.

 

W składanej reklamacji zaleca się (1) podanie informacji dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) określenie żądania dotyczącego sposobu usunięcia wady (wymiana towaru na nowy, naprawa towaru, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy – o ile wada jest istotna); oraz (3) podanie danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sklep. Określone w zdaniu poprzednim zalecenia mają formę jedynie niezobowiązujących wskazówek i w żaden sposób nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem podania zalecanych informacji.

 

Dotyczy Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem:

 

W przypadku Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem niebędącym jednocześnie Konsumentem, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego, odpowiedzialność Sklepu internetowego z tytułu rękojmi za wady Towaru zostaje wyłączona. Wyłączenie to jest bezskuteczne w przypadku celowego przemilczenia przez nas wady

 

IX. Dodatkowe gwarancje przy sprzedaży Towarów w Sklepie

 

W odniesieniu do Towarów, których producentem nie jest Joker Kamila Król, producent może ponosić niezależną odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej wydanej przez producenta. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej.

 

Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są niezależnie odpowiedzialnością Joker Kamila Król na podstawie ustawowych przepisów o rękojmi za wady. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

 

1.  Joker Kamila Król podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania

 

Sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

 

2.  Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sklep@imprezowy.pl

 

3.  W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu Sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

 

4.  Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie

14  dni od dnia jej złożenia.

 

XI. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

1.  Informujemy, że istnieją możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z nich ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę. - Konsument może zwrócić się z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich dotyczących zawartej Umowy sprzedaży do Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o

Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

 

- Konsument może również wystąpić z wnioskiem o rozpoznanie sporu dotyczącego zawartej Umowy sprzedaży przez stały sąd polubowny działający przy odpowiednim wojewódzkim inspektoracie Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 Nr 4, poz. 25 ze zm.).

 

- Komisja Europejska udostępnia również platformę do internetowego rozstrzygania sporów między Konsumentami i Przedsiębiorcami (platforma ODR). Jest ona dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

2.  Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich w tym możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresem internetowym: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

 

 

XII. Polityka prywatności

 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Joker Kamila Król, z siedzibą w Błoniu, ul. Poniatowskiego 25, 05-870. wpisana do rejestru pod numerem REGON: 384940949 , NIP: 524-254-61-36.
2. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych osobowych należy kontaktować się pod adresem email: sklep@imprezowy.pl
3. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania umowy zawartej z Tobą, w tym do:
• założenia i prowadzenia konta w sklepie internetowym www.imprezowy.pl
• dostarczania zamówień, zapewnienia obsługi sprzedażowej i pytań zgłaszanych pocztą
   e-mail, telefonicznie i w mediach społecznościowych;
• obsługi reklamacji i zgłoszeń gwarancyjnych;
• umożliwienia świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym dokonywania transakcji i
   płatności w sklepie internetowym www.imprezowy.pl
4. Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu
    Joker Kamila Król w następujących celach:
• informowania w sposób bezpośredni o ofercie www.imprezowy.pl
• zarządzania relacjami i w celach marketingowych, w tym zarządzania reklamami
  profilowanymi;

• kontaktowych;
• wsparcia obsługi usług płatniczych;
• windykacji należności;
• prowadzenia postępowań sądowych;
• prowadzenia analiz statystycznych;
• przechowywania danych dla celów archiwizacyjnych.
5. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania czynności stosownie do udzielonej
przez Ciebie zgody, w tym do:
• przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych;
• przesyłania upominków, ofert, zaproszeń na wydarzenia i konkursy organizowane przez
www.imprezowy.pl
• realizacji konkursów organizowanych przez www.imprezowy.pl
• zapisywania danych w plikach cookies;
6. Przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania obowiązku prawnego, w tym do:
• wypełnienia postanowień prawa podatkowego, przepisów o rachunkowości;
• zapewnienie rozliczalności na podstawie przepisów prawa;
• wykonania obowiązków wynikających z decyzji, orzeczeń wydawanych przez uprawnione organy, instytucje lub sądy.
7. Twoje dane osobowe będziemy przekazywali podmiotom zewnętrznym tylko do świadczenia Ci wymienionych powyżej usług. Mogą to być także firmy, które wspierają naszą działalność. Są to, firmy kurierskie, dostawcy, partnerzy handlowi, firmy realizujące płatności w celu przetworzenia płatności, firmy windykacyjne, agencje marketingowe, agencje internetowe, podmioty wspierające nas w świadczeniu usług drogą elektroniczną, ubezpieczeniowe, technologiczne oraz firmy konsultingowe.
8. Dane osobowe mogą być także przekazywane do podmiotów lub organów upoważnionych na podstawie przepisów prawa, podmiotów lub organów, którym przekazanie danych jest konieczne dla wykonania określonej czynności.
9. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji, gdy prawo obliguje Cię do ich podania, np. prawo skarbowe, przepisy o rachunkowości lub ich podanie jest niezbędne do zrealizowania przez nas zamówionych przez Ciebie usług.

10. Okres przetwarzania Twoich danych osobowych przez Joker Kamila Król zależy od celu w jakim zostały zebrane i przetwarzane, a także przepisów prawa i pozyskanych przez
Joker Kamila Król zgód lub innych oświadczeń. Dane przetwarzane w celu wykonania umowy zawartej z Tobą będziemy przechowywać przez czas niezbędny do jej wykonania. W przypadku, gdy realizacja umowy nie dojdzie do skutku, będziemy przechowywać Twoje dane przez 3 lata od dnia ich zebrania.
Będziemy także przechowywać dane osobowe o charakterze archiwalnym - po
wygaśnięciu danej relacji prawnej dane osobowe dotyczące działania tych osób w imieniu
przedsiębiorcy instytucji lub jednostek organizacyjnych będziemy przechowywać przez
okres 6 lat, a pozostałe dane osobowe osób fizycznych przez okres 10 lat.
W przypadku, gdy toczy się spór, proces sądowy lub trwa inne postępowanie, okres
archiwizacyjny będzie liczony od dnia zakończenia sporu, bez względu na sposób jego zakończenia, lub prawomocnego zakończenia ostatniego postępowania, chyba, że przepis prawa przewiduje dłuży okres przedawnienia dla danego prawa/roszczenia, którego dotyczy postępowanie.
Dane osobowe zebrane na podstawie Twojej zgody będziemy przechowywali przez okres wskazany w oświadczeniu zgody lub do odwołania zgody.
Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Joker Kamila Król w tym dla celu marketingu bezpośredniego będziemy przechowywali do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
W celu wykazania rozliczalności będziemy przechowywali Twoje dane osobowe przez okres, w którym Joker Kamila Król jest zobowiązana do ich przechowywania w postaci elektronicznej lub papierowej, dla udokumentowania spełnienia wymagań wynikających z przepisów prawa oraz w celu umożliwienia kontroli przez uprawnione podmioty.
11. Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, gdy
są niezgodne ze stanem rzeczywistym. Masz także prawo żądania usunięcia lub
ograniczenia ich przetwarzania. W przypadkach przewidzianych prawem, z zachowaniem
wymogu, że prawo to nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych osób, w
tym tajemnic handlowych lub własności intelektualnej, masz prawo do przenoszenia
danych osobowych w zakresie technicznie możliwym lub uzyskania ich kopii.
Możesz także skorzystać z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Twoich danych osobowych, np. w celach marketingu bezpośredniego.
Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do cofnięcia wszystkich lub niektórych zgód dotyczących przetwarzania Twoich danych w określonym celu. Cofnięcie zgody nie będzie wpływało na przetwarzanie Twoich danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania.
Jeżeli uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r., przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
12. Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru
Gospodarczego („EOG”), nie będą przesyłane do kraju spoza tego obszaru i tam
przetwarzane.


13. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Joker Kamila Król w sposób
zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). Ten sposób przetwarzania Twoich
danych osobowych nie będzie wywoływał wobec Ciebie żadnych skutków prawnych.
Profilowanie Twoich danych osobowych polega na przetwarzaniu Twoich danych w celu optymalizacji naszej strony oraz wykorzystania niektórych informacji o Tobie w celu przedstawiania oferty najbardziej zbliżonej do Twoich preferencji. Monitorujemy w jaki sposób korzystasz z innych witryn – dzięki czemu możemy też udostępnić Ci materiały marketingowe dotyczące naszej oferty na innych stronach/w innych kanałach komunikacji.
14. Okresowo możemy zmieniać zapisy Polityki Prywatności. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian do niniejszej Polityki powiadomimy Cię o nich w sposób wyraźny i dostosowany do okoliczności, np. wyświetlając dobrze widoczną informację na naszej stronie www.imprezowy.pl lub wysyłając Ci wiadomość e-mail.

 

 

XIII. Postanowienia końcowe

 

1.  Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 

2.  Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Joker Kamila Król a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na naszą siedzibę.

 

3.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja

 

2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.